Wie zijn onze leerlingen?

Ons aanbod richt zich op leerlingen met een attest opleidingsvorm 1 type 2 en opleidingsvorm 2 type 2 en type 9.

Binnen onze school willen we de leerlingen een waaier van kansen aanbieden zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen rekening houdende met hun ondersteuningsnoden en mogelijkheden.
We trachten met de leerlingen een traject af te leggen zodat zij op het einde van de rit over de nodige vaardigheden beschikken om tot een gepaste leef-, woon- en werkvorm te komen.

Type 2: matig of ernstig mentale beperking

OPLEIDINGSVORM 1

De leerinhoud die de jongeren aangeboden krijgen, de organisatie van het lessenrooster, de personeelsbezetting in de groepen en de extra-ondersteuning is afhankelijk van de mogelijkheden van de leerlingen.

We proberen onze leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden zodat zij op de 21-jarige leeftijd de kennis en de vaardigheden verworven hebben om naadloos over te stappen naar een dagcentrum, beschermd wonen, thuis wonen of andere woonvormen.

Ook de sociale vaardigheden die hen zullen helpen om zich zo goed als mogelijk te integreren en gelukkig te zijn, krijgen bijzondere aandacht.

In deze opleidingsvorm onderscheiden we drie duidelijk afgebakende groepen:

  • Zorggroepen
  • Structuurgroepen
  • Trajectgroepen

Zorggroepen

Zorggroepen zijn de enige groepen waar wij met een maximumcapaciteit werken. We voorzien 3 klassen van telkens 6 leerlingen die een verhoogde zorgvraag hebben. Afhankelijk van de zwaarte van deze zorgvraag worden zij in een passende zorggroep ondergebracht. In een zorggroep wordt vooral belevingsgericht gewerkt. Door verschillende activiteiten aan te bieden worden allerlei vaardigheden gestimuleerd en worden de leerlingen geprikkeld in hun ontwikkeling. Samen koken, expressie, snoezelen,… zijn slechts een greep uit het aanbod. In de mate van het mogelijke wordt er sterk ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid. Beweging wordt enorm aangemoedigd. Wekelijks gaan zorggroepen een hele voormiddag gaan zwemmen. Daarnaast trekken ze er vaak op uit voor een wandeling of een leeruitstap. Omdat leerlingen normaal gezien 8 jaar in een zorggroep blijven wordt het aanbod ieder jaar herbekeken. Door de vele ondersteuning van opvoeders en therapeuten kan er op maat van elke leerling les gegeven worden.

Structruurgroepen

Onze 2 structuurgroepen zijn er voor leerlingen met ASS die verregaande nood hebben aan visualisaties, voorspelbaarheid en rust. Om de goede werking van deze groepen te waarborgen proberen we ook hier niet meer dan 6 leerlingen in een klas te plaatsen. Op vlak van schoolse vaardigheden wordt er verder gewerkt op hetgeen de leerlingen reeds geleerd hebben. Voor de taallessen wordt er klasdoorbrekend gewerkt in niveaugroepjes. Wekelijks wordt er gekookt en nemen de leerlingen deel volgens hun mogelijkheden. Via aandachtsoefeningen of atelierwerk kunnen de leerlingen hun werkattitude ontwikkelen. Ook in deze groepen wordt er sterk ingezet op beweging door middel van zwemmen, turnen, fietsen en wandelen. Indien de leerlingen hier nood aan hebben kunnen er basale activiteiten worden opgenomen in het programma. Ieder jaar wordt het aanbod bekeken en aangepast indien nodig. Leerlingen kunnen een overstap maken naar een trajectgroep (zie later) maar dit is eerder uitzonderlijk. Normaal gezien blijven leerlingen 8 jaar in een structuurgroep zitten. Ook hier kan er op maat van elke leerling worden gewerkt door de kleine groep en de vele ondersteuning.

Trajectgroepen

Leerlingen die het programma aankunnen zonder extra omkadering komen in een trajectgroep terecht. De eerste 4 jaar noemen we dit de leergroepen. Er wordt verder gewerkt aan de schoolse vaardigheden, leerlingen ontwikkelen hun werkattitude door aandachtsoefeningen, samen koken volgens de mogelijkheden van de leerlingen, creatieve taken,… komen allemaal aan bod. Na 4 jaar gaan de leerlingen over naar de préfinaliteit. Daar maakt de les aandachtsoefeningen plaats voor atelierwerk en worden de schoolse vaardigheden toegepast tijdens socialisatie. Na nog eens 2 jaar volgt de overgang naar de finaliteitsgroepen. Daar worden nog extra uren atelierwerk ingericht zodat de leerlingen hun werkhouding en taakspanning verder kunnen ontwikkelen. Huishoudelijke taken worden ook meer ingeoefend om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. Doorheen de 8 jaar in trajectgroepen staat zelfredzaamheid centraal. Elke leerling wordt op zijn eigen tempo gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te doen volgens zijn mogelijkheden.

OPLEIDINGSVORM 2

Opleidingsvorm 2 richt zich tot leerlingen met een onderwijstype 2 of 9 en bereidt hen voor op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf door een sociale vorming en aangepaste arbeidstraining. We vertrekken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en gaan na waar we nog verder ondersteuning kunnen bieden zodat ze maximale kansen krijgen. Op 1 september 2015 zijn we binnen onze school van start gegaan met het onderwijzen van type 9 binnen opleidingsvorm 2. Dit onderwijstype is speciaal gericht op leerlingen met autisme. Vanuit ons onderwijsaanbod leren we de leerlingen met ASS omgaan met veranderingen, hun communicatieve en sociale vaardigheden zo maximaal mogelijk te ontwikkelen en zich op een sociaal aanvaardbare manier te gedragen. Dit binnen hun eigen mogelijkheden en noden. Opleidingsvorm 2 wordt onderverdeeld in twee fasen. Fase 1 gaat van 13 tot ongeveer 17 jaar en focust zich op het aanleren van basisvaardigheden. Fase 2 is van 17 jaar tot 21 jaar en bereidt de leerlingen meer praktijkgericht voor op een latere tewerkstelling, verder bouwend op de aangeleerde vaardigheden in fase 1. Binnen fase 2 staat de attitudetraining voorop.

Fase 1

Binnen fase 1 wordt de basis gelegd om na vier jaar de overgang te kunnen maken naar fase 2. Op vlak van schoolse vaardigheden wordt er verder gebouwd op hetgeen de leerlingen reeds geleerd hebben. Voor taal, rekenen en MAVO (maatschappelijke vorming) wordt er klas doorbrekend in niveaugroepjes gewerkt. Daarnaast krijgen de leerlingen ook heel wat praktijkgerichte vakken aangeboden zoals tuin, hout en metaal, textiel en aandachtsoefeningen. Wekelijks worden er vijf uren huishoudelijke vaardigheden aangeboden.

Fase 2

In fase 2 ligt de focus op het ontwikkelen van een goede arbeidsattitude. Waar de leerlingen in fase 1 nog alle praktijkgerichte vakken aangeboden kregen, moeten ze nu een keuze maken. Er kan gekozen worden voor tuin, textiel of hout en metaal. De andere uren beroepsgerichte vorming worden ingericht met de atelierwerking en 5 uren huishoudelijke vaardigheden. De atelierwerking is een simulatie van een maatwerkbedrijf. Er wordt werk binnengebracht van verschillende firma’s waardoor er voldoende variatie is in ons aanbod van arbeidstraining. Doorheen de jaren is er een opbouw van het aantal uren atelierwerking. We starten in het eerste jaar fase 2 met 10 uren atelier en breiden dit geleidelijk aan uit. Dit tot onze leerlingen in het laatste jaar zeker twee volledige dagen arbeidstraining hebben. In het voorlaatste en het laatste jaar wordt een stageperiode ingericht. De schoolse vaardigheden worden verder ingeoefend in het vak socialisatie. De focus ligt op het toepassen van de aangeleerde theorie in de praktijk. Hierbij worden de leerlingen voorbereid op de leefweek die doorgaat in het laatste jaar van fase 2. Tijdens de leefweek verblijven de leerlingen in een huis aan zee en ervaren ze hoe het is om zelfstandig te leven. Deze kers op de taart van hun schoolcarrière geeft de leerlingen inzicht in hun noden en mogelijkheden betreft het zelfstandig werken en wonen.

Type 9: kinderen met autisme

Autisme is een problematiek die een grote invloed heeft op het dagelijkse leven van een jongere en zijn omgeving. Mensen met autisme beleven de wereld rondom zich op een andere manier en ervaren problemen op vlak van communicatie, sociale interactie en verbeelding. Daarom hebben leerlingen met autisme een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte. Onze basisgedachte is hierbij dat leerlingen met autisme het recht hebben om een leerling met autisme te zijn.

Daarom willen wij extra inzetten op een autivriendelijke omgeving. We streven naar een klimaat waarin rekening wordt gehouden met het anders zijn van de jongere. Hierbij staat structuur centraal. Structuur zorgt voor een basisrust en een basisveiligheid. Die structuur wordt bekomen door de schoolomgeving te verduidelijken en te verhelderen in tijd en ruimte. Ook voorspelbaarheid is belangrijk om zich goed te voelen. We geloven dat deze aanpassingen noodzakelijk zijn onze leerlingen met autisme goed te laten functioneren zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien.

Concreet wordt binnen onze autiwerking frequent gebruik gemaakt van visualisaties, stappenplannen, kalenders, vaste lesopbouw, pictogenda’s, time-timers, … Ook individuele gesprekken hebben een plaats binnen onze werking. Zo kunnen we voldoende toezien op het welbevinden van onze leerlingen. De autibegeleider werkt nauw samen met de leerlingbegeleiders en de orthopedagogen om maximaal te voldoen aan de noden van de leerling.

Indien u meer info wenst over het buitengewoon onderwijs klik dan op de volgende link:

Buitengewoon secundair onderwijs

Interesse in onze school?

Neem contact met ons op. We organiseren voor u een individuele rondleiding doorheen onze school.

Ik wil een rondleiding in de Hoge Kouter!