Wie zijn wij?

De grootste school van Vlaanderen voor buitengewoon onderwijs, die maximale ontplooiingskansen biedt aan leerlingen binnen opleidingsvorm 1 en 2.

Pedagogisch Project

We hebben een maatschappelijke opdracht

  Wij willen onze leerlingen kansen bieden, samen zoeken naar wegen met ouders en leerlingen zoeken naar een zinvolle toekomst toe te werken.
  Zolang ouders en leerlingen, ongeacht hun huidskleur, overtuiging, sociale achtergrond en thuiscultuur, ons pedagogisch project onderschrijven, engageren we ons ten volle met hen en voor hen en dit vanuit onze christelijke levensvisie. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen zich in hun leefwereld gewaardeerd voelen, dat ze er gelukkig kunnen leven en werken.

  We zijn buitengewoon in onze aanpak

   We willen een groeibevorderend klimaat creëren, gebaseerd op het geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen.
   We vertrekken vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en niet vanuit de beperkingen. We streven ernaar dat elke jongere uitgroeit tot een persoon die met zijn of haar capaciteiten optimaal functioneert in de maatschappij. De aangeboden leerstof is werkelijkheidsgericht.
   Leerlingen op weg helpen naar zelfstandigheid, betekent ook dat we in dialoog met hen en met hun ouders zoeken naar een evenwicht tussen loslaten en beschermen.

   We zien de school als een plaats waar ieder personeelslid zich goed kan voelen

    We werken als team samen naar het vooropgestelde doel binnen de school en het zorgproject. Dit gebeurt binnen een continue en open dialoog, waarbinnen eerlijkheid, zorg voor elkaar, verantwoordelijkheidszin en vertrouwen centraal staan; kortom we werken handelingsgericht.

    Wij nemen de volgende houding aan tegenover de ouders

     We gaan ervan uit dat de ouders de eerste opvoeders zijn. Ons opvoedkundig handelen, vertrekt dus vanuit een fundamenteel respect voor de cultuur en de waarden binnen het gezin van de leerling. 
     Het agenda en het picto-agenda zorgen voor een continu contact tussen de ouders enerzijds en de school en het zorgproject anderzijds. Zo krijgen de ouders de kans om over de schouder van hun zoon of dochter mee te kijken naar wat ze dagelijks leren en beleven op school.

     Samenwerking met het zorgproject (MFC De Hoge Kouter)

      Samen met het MFC proberen we om onze jongeren zoveel mogelijk in te schakelen in de maatschappij.
      De leerlingenbegeleiding wordt multidisciplinair uitgebouwd. Ook hier kunnen we een beroep doen op de omkadering van het zorgproject (orthopedagoog, dienst BVT, medische dienst, paramedische omkadering, opvoeders …).